Rozdział I

Postanowienia ogólne

• §1

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, zwane dalej „Kołem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), Statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i innych aktów wewnętrznych oraz postanowień niniejszego statutu.

• §2

Pełna nazwa Koła brzmi: „Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego”.

• §3

Siedzibą Koła jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce.

• §4

1. Koło działa przy Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach.
2. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.
3. Koło jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności zarobkowej.
4. Koło może podejmować współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach działania.

• §5

Koło może używać znaku graficznego (logo), pieczęci i papieru firmowego, wyróżniających je wśród innych organizacji.


Rozdział II
Cele i zadania Koła

• §6

Celami i zadaniami Koła są:
• rozwijanie zainteresowań studentów,
• rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
• rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
• rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów,
• promowanie Uczelni, a w szczególności Wydziału Humanistycznego,
• kształtowanie pozytywnych cech osobowości studentów,
• integracja środowiska studenckiego.

• §7

Cele i zadania Koła realizowane są poprzez:
• przygotowywanie i prezentacje referatów przez członków Koła lub zapraszane osoby spoza Koła,
• organizowanie i udział w obozach naukowych,
• prowadzenie przez członków Koła indywidualnych lub zespołowych prac naukowych związanych z działalnością Koła,
• organizację i udział w spotkaniach naukowych, wykładach, warsztatach i konferencjach,
• współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.


Rozdział III
Członkowie Koła

• §8

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach akceptujący cele i zasady członkowska oraz postanowienia niniejszego statutu.

• §9

1. O przyjęciu kandydata w poczet członków Koła decyduje Zarząd Koła w formie uchwały na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej, której wzór określa Walne Zgromadzenie Członków Koła.
2. Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła”. Wpisu dokonuje Przewodniczący Koła za zgodą Zarządu Koła.
3. O odmowie przyjęcia w poczet członków Koła kandydat zostaje poinformowany za pomocą pisma wręczonego mu osobiście przez Przewodniczącego Koła lub drogą pocztową na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
4. Od decyzji Zarządu Koła o odmowie przyjęcia kandydata, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Koła w terminie 14 dni od odebrania pisma, o którym mowa w ust. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest w tym przedmiocie ostateczna.

• §10

Każdy członek Koła posiada:
• czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła,
• prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i poglądów,
• prawo do czynnego udziału w pracach Koła oraz we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
• prawo do korzystania ze wszystkich pomocy naukowych, urządzeń i obiektów oddanych do dyspozycji lub stanowiących własność Koła,
• prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła,
• ma prawo do wglądu do wszystkich dokumentów Koła, jeżeli nie narusza to prawa do prywatności członków i innych osób.

• §11

Członek Koła ma obowiązek:
• brać czynny udział w pracach Koła,
• przestrzegać postanowień niniejszego statutu, uchwał władz Koła, aktów wewnętrznych Uczelni oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• dbać o dobre imię Koła i Uczelni• §12

1. Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:
• rezygnacji z członkostwa na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Koła,
• ukończenia studiów,
• skreślenia z listy studentów,
• wykluczenia z Koła.
2. Decyzję o wykluczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 podejmuje w drodze uchwały Zarząd Koła w przypadku stwierdzenia:
• popełnienia przez członka Koła czynu uwłaczającego godności studenckiej,
• naruszenia postanowień statutowych, nieprzestrzegania uchwał Koła,
• działania na szkodę Koła lub narażenia dobrego imienia Koła,
• nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Koła przez okres dwóch kolejnych miesięcy lub łącznie czterech miesięcy w roku akademickim.
3. Od decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu, członkowi służy prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Koła w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest w tym przedmiocie ostateczna.


Rozdział IV
Władze Koła

• §13

Władzami Koła są:
• Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
• Zarząd Koła.

• §14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła.
2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Koła.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Koła,
2. uchwalanie zmian w statucie,
3. zatwierdzanie proponowanych kierunków działania Koła,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
5. podjęcie uchwały w rozwiązaniu Koła.

• §15

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Koła wyznacza następny termin posiedzenia, podczas którego powyższy wymóg kworum nie obowiązuje.
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest zwoływane, co najmniej raz w roku akademickim, przez Przewodniczącego Koła, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej ⅓ uprawnionych do głosowania członków Koła.
4. O wyznaczonych terminach i miejscu posiedzeń członkowie Koła powiadamiani są z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w zwyczajowo przyjęty sposób.
5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Koła.

• §16

Zarząd Koła, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

• §17

1. Zarząd Koła stanowią:
• Przewodniczący Koła,
• Zastępca Przewodniczącego,
• Sekretarz,

1. W posiedzeniach Zarządu może również uczestniczyć Opiekun Koła z głosem doradczym.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie i koordynowanie prac Koła i jego współpracy z innymi organizacjami,
2. reprezentowanie Koła przed władzami Uczelni i poza nią,
3. zapewnienie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. prowadzenie gospodarki finansowej Koła,
5. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania nowych członków Koła,
6. podejmowanie decyzji w przedmiocie wykluczenia członka Koła na zasadach określonych w § 12 ust. 2,
7. opracowywanie i sporządzanie corocznie planu pracy Koła oraz przedstawianie podpisanego przez Opiekuna planu władzom Uczelni w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich działających w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
8. sporządzanie i przedkładanie władzom Uczelni, co najmniej raz w semestrze, sprawozdania z działalności Koła, zawierającego wykaz i opis zrealizowanych w semestrze przedsięwzięć,
9. podpisywanie w imieniu Koła wszystkich oficjalnych pism.

• §18

1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie podczas pierwszego w danym roku akademickim posiedzenia Walnego Zgromadzenia w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ½ wszystkich członków Koła.
2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok począwszy od chwili wyboru do momentu wyboru nowego Zarządu w kolejnym roku akademickim.
3. Zarząd odpowiada za prowadzoną przez siebie politykę przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Zarząd i jego członkowie podlegają kontroli Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, na wniosek co najmniej 5 członków Koła, większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ½ wszystkich członków Koła. W przypadku odwołania Zarządu, Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
6. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Koła.
7. Członkowie Zarządu na określony czas mogą delegować swoje funkcje na innych członków Zarządu, za zgodą Przewodniczącego Koła.

• §19

1. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego Koła oraz jego Zastępcy w przypadku nieobecności Przewodniczącego należy:
1. kierowanie pracami Koła,
2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
3. dbanie o wizerunek Koła,
4. występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach,
5. koordynowanie prac Zarządu.

1. Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy:
1. prowadzenie ewidencji członków Koła,
2. sporządzanie sprawozdań z oficjalnych zebrań i posiedzeń Koła,
3. gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Koła, prowadzenie archiwum.
1. Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należy:
1. prowadzenie rachunkowości Koła,
2. opracowywanie, co najmniej raz w semestrze, rozliczenia z otrzymanych przez Koło środków finansowych w celu przedłożenia władzom Uczelni.

• §20

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
• złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
• upływu kadencji,
• utraty członkostwa w Kole,
• odwołania przez Walne Zgromadzenie.

• §21

1. Zarząd, na wniosek zainteresowanych członków Koła, może powołać grupę roboczą, zwaną dalej Sekcją, do realizacji określonej działalności statutowej.
2. Sekcje stanowią kilkuosobowe zespoły składające się z członków Koła i tworzone są w celu zorganizowania teoretycznej lub praktycznej pracy w ramach danego zagadnienia (zadania) ściśle określonego przez Zarząd.
3. Przewodniczący Koła wyznacza Koordynatora każdej powołanej Sekcji.
4. Koordynator Sekcji ma obowiązek składania przed Walnym Zgromadzeniem, co najmniej raz w semestrze, sprawozdania z działalności Sekcji.
5. Przewodniczący Koła może zwolnić członków Sekcji z niektórych obowiązków wynikających z członkostwa w Kole.


Rozdział V
Opiekun Koła

• §22

1. Opiekuna Koła powołuje prorektor właściwy ds. studenckich, zwany dalej „prorektorem”, spośród kandydatów przedstawionych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszego Opiekuna po utworzeniu Koła wskazują do powołania przez prorektora członkowie założyciele.
2. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach po wyrażeniu pisemnej zgody.
3. Opiekun sprawuje bezpośredni nadzór nad merytoryczną i finansową działalnością Koła, w tym nad zgodnością działań Koła z przepisami prawa oraz celami i zadaniami określonymi w niniejszym statucie.

• §23

Opiekun Koła w szczególności:
• działa jako organ doradczy i wspomagający Koła,
• reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz kadry naukowej,
• może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z prawem głosu,
• podpisuje plan pracy, o którym mowa w § 17 ust. 3 lit. g, a także sprawozdania, rachunki, faktury i inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty.


Rozdział VI
Finanse Koła

• §24

Działalność Koła może być finansowana z następujących źródeł:
• środki z budżetu Uczelni przyznane na dany rok kalendarzowy przez prorektora,
• środki przyznane przez Dziekana Wydziału Humanistycznego z budżetu wydziału,
• środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych, w szczególności sponsoring i darowizny, na podstawie zawartych umów, po uprzednim uzyskaniu zgody prorektora.

• §25

1. Wszystkie środki finansowe przeznaczone na działalność Koła, bez względu na ich źródło stanowią środki publiczne i muszą być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz celami statutowymi Koła.
2. Środki pozyskane na działalność Koła powinny być wykorzystane w danym roku budżetowym do dnia 30 listopada. Środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym nie można wykorzystać w roku następnym.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

• §26

1. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ½ wszystkich członków Koła na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Koła.
2. Rozwiązanie Koła może również nastąpić w drodze uchwały senatu Uczelni na wniosek prorektora w wyniku zaistnienia okoliczności określonych w odrębnych przepisach.• §27

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez władze Uczelni.

• §28

Wszelkie zmiany w statucie następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ½ wszystkich członków Koła i obowiązują od dnia zatwierdzenia tych zmian przez władze Uczelni.

• §29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz innych aktów wewnętrznych Uczelni i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.